Vedtægter Grundejerforeningen KLØVERHØJEN

 

§ 1.

Grundejerforeningens navn:

" Grundejerforeningen Kløverhøjen " 

(Gartnerhøj, Hvidkløvervej, Latyrusvænget, Lupinvænget og Rødkløvervej).

(Område omfattet af lokalplan nr. 66). 

 

§ 2.

Formål:

Foreningens formål er at varetage drift og vedligeholdelse af de i lokalplan nr. 66 nævnte fællesarealer, herunder områdets private fællesveje og stier.


§ 3. 

 

Medlemmer:

Samtlige ejere af grunde og samtlige ejere af andele i Andelsboligforeningen, indenfor området af lokalplan nr. 66 er pligtige medlemmer af foreningen.

 

Afhænder en ejer sin ejendom, er man pligtig til at oplyse grundejerforeningen om navn og adresse på den nye ejer.Bor ejer ikke på ejendommen, er ejer pligtig til at meddele aktuel adresse til foreningen. Medlemmer har ikke krav på andel i foreningsformuen ved ophør af medlemskab.

 

Hæftelse:

Intet medlem har personlig hæftelse for grundejerforeningens gældsforpligtelser. Samtlige gældsforpligtelser bæres alene af foreningsformuen.

 

§ 5.


Bestyrelsen:

Foreningen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Valget sker for en 2-årig periode. Lige år vælges 2 medlemmer, ulige år vælges 3 medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valget sker for en 1-årig periode.

Bestyrelsen får vederlag til dækning af telefon og mødeafholdelse.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer.

Formand og kasserer er kontingentfri.

Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen.

Bestyrelsen fører referat af møderne


Revision:

Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Disse må ikke samtidigt være medlem af bestyrelsen.

Revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen i lige år.

 

§ 6.


Tegning:

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

Foreningen tegnes af kasserer eller formand, såfremt afgørelse ikke kan afvente bestyrelsesmøde.

 

§ 7.


Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. april

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt det kræves af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem.

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert ejet bolig. Andelsboligforeningen beslutter selv, hvorledes deres stemmer afgives.

Stemme kan afgives for en anden i henhold til skriftlig fuldmagt.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

  1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  4. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  5. Val af revisorer i lige år,

  6. Valg af revisorsuppleanter i lige år.

  7. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.

  8. Indkomne forslag.

  9. Eventuelt.

Medlemmer kan forlange forslag optaget på dagsordenen, 

såfremt disse er bestyrelsen i hænde inden 15. feb.


§ 8.

Vedtægtsændring:

Ændring af nærværende vedtægter kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Er det fornødne flertal tilstede, men udgør stemmerne for ændringsforslaget ikke 2/3 af foreningens medlemmer, afholdes inden 4 uger en ny generalforsamling, hvor forslaget er vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Vedtægterne skal til enhver tid være godkendt af Svendborg Kommune.


§ 9.

Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Svendborg. marts 2018

Copyright © 2018 Grundejerforeningen Kløverhøjen. All Rights Reserved.

Search