Svendborg Kommune

Lokalplan nr. 66
for et område ved Gartnervej og Marslevvej.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.


     § 1.  Lokalplanens formål.
     Det tilsigtes med denne plan at sikre udbygning af området med parcelhuse og rækkehuse med  tilhørende friarealer. Ved udbygningen tilstræbes trafikdifferentiering i området.


     § 2.   Lokalplanens område.
1.  Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag (tegning nr. 78037, dato 78.04.24, Svendborg kommunes tekniske forvaltning) og omfatter følgende matr. nr.: 24-a, 85, 144, 145-a, og 148-a, Svendborg markjorder, samt alle parceller, der efter 1978-03-24 udstykkes fra de nævnte 
     ejendomme.
2.  Lokalplanen opdeles i områderne A og B (adskilt af Gartnervej) for henholdsvis rækkehusbebyggelse
     og parcelhuse som vist på kortbilaget.
3.  Med byrådets offentlige bekendgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på kortbilaget øst for linien C-D beliggende område fra landzone til byzone.


     § 3.   Områdets anveldelse.
1.  Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål.
2.  I område A må kun opføres rækkehuse.
     I område B må kun opføres parcelhuse.
3.  Byrådet kan dog tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (bl.a. ved skiltning og lign.) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.
4.  Parkering af last-, flytte-, rute-, og fragtbiler og lign. samt campingvogne og både er ikke tilladt på eller uden for grundene.
5.  Større terrænregulering i område B må kun foretages efter byrådets tilladelse, hvor vejanlæg afviger væsentligt fra terrænet, idet formkarakter skal fastholdes. Terrænreguleringer på + - 0,5 m. i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end 1,0m. kan dog finde sted uden byrådets tilladelse. Ved niveauforskelle mellem parcellen og veje skal terrænforskellen udlignes ved en skråning, der lægges inde på parcellen. Støttemur er ikke tilladt.


     § 4.   Udstykninger.
1.  Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på vedhæftede kort viste retningsgivende udstykningsplan, og yderligere udstykning må ikke finde sted.
2.  I område A må ingen grunde udstykkes med mindre gennemsnitlig størrelse end 300m2, dog således at en mindre del heraf kan udlægges som fælles opholds- eller parkeringsareal.


     § 5.   Vej- og stiforhold.
1.  Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med beliggenhed som vist på vedhæftede kort. 
     Gartnervej I-J samt stamvejene E, F, G og H i en bredde af 10 m.
     Boligvejene i område A 7 m. hhv. 10 m, og i område B 8 m.
     De nærmere tværprofiler udformes i samarbejde med teknisk forvaltning (herunder lampetype og 
     placering).
     Hovedstierne C-D og K-I udlægges i 5 m. bredde, men anlægges tillige med stien L-M og andre interne stier i en bredde på 3 m.
2.  Langs følgende vej pålægges byggelinier i den nedenfor angivne afstand fra vejskel, således som vist på vedhæftede kort.
     Vejen I-J (Gartnervej) 6 m.
     I område A opføres bebyggelsen som rækkehusbebyggelse i overensstemmelse med den på vedlagte kort viste retningsgivende bebyggelsesplan.


     § 6.
     Grundejerne er forpligtet til, så snart stik er indført på ejendommen, at tilslutte sig antenneforeningen (grundejerforeningen), der afholder fællesomkostninger ved anlægges drift.
     Det er herefter ikke tilladt nogen ejendom inden for området at etablere udendørs antenne, heller ikke selv om det er antenner  med andet formål end modtagelse af TV og radio, f.eks. radiotelefoni.


     § 7.   Bebyggelsens omfang og placering.
1.  Bebyggelsesprocenten for område A må under ét ikke overstige 30, for område B under ét må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25.
2.  I område B må de enkelte beboelsesbygninger ikke opføres med et mindre etageareal end 95 m2.
3.  Der må kun indrettes beboelse for én familie i bebyggelse med en etage og eventuel udnyttet tagetage.
4.  Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 3,5 m. målt fra niveauplan til skæring med facade og tagflade.


     § 8.   Bebyggelsens ydre fremtræden.
1.  Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
2.  Ydervægge skal opføres med tegl med farve efter nærmere godkendelse.
3.  Tagflader skal overholde følgende bestemmelser:
     I område B skal tagene have hældninger mellem 15 og 50 grader.
     Tagmaterialet skal i område A og B være tegl eller andre materialer i jordfarver, og må ikke være  blanke og reflekterende.


     § 9.   Ubebyggede arealer og beplantninger.
1.  De med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friareal for området.
2.  Hegn mod offentligt areal skal være levende og plantes 0,25 m. fra skelbagkant og i sin endelige højde ligge mellem 1,2 m. og 1,8 m. over terræn.
3.  I haverne må ikke som fritvoksende forekomme stærkt skyggende, grådige træer (bøg, kastanie, elm, lind og lign.), men derimod gerne lystræer (birk, lærk, akacie, røn, tjørn og frugttræer). Disse må dog ikke placeres nærmere skel end 2,5 m.
4.  Fællesarealerne vedligeholdes af grundejerforeningen, som ligeledes foretager efterplantninger ifølge en af byrådet godkendt beplantningsplan.
5.  Den ubebyggede del af parcellen skal ved beplantning, befæstelse eller ligende gives et ordentligt udseende og være vedligeholdt, ligesom der ikke må finde oplagring sted.
6.  Haveaffaldspladser, skarnkasser, spand og/eller sække til dagrenovation skal anbringes således, at de ikke er synlige fra veje, stier eller offentlige områder.
     Haveaffald må ikke henkastes i offentlige områder eller på stier.
7.  Eksisterende beplantninger må kun fældes af forstmæssige årsager, eller hvor den er til hinder for vejanlæg og bebyggelse.


     § 10.  Grundejerforening.
1.  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for  lokalplanens område.
2.  Foreningen skal oprettes, senest når 30% af de udstykkede grunde er solgt, og/eller når byrådet kræver det.
3.  Foreningens formål er at varetage drift, vedligeholdelse af de i § 3 nævnte fællesarealer og -anlæg  (Tv-antenne og fællesarealer).
4.  Foreningens vedtægter skal godkendes af byrådet.
5.  Foreningen har pligt til efter påkrav fra byrådet at tage skøde på private vej- og fællesarealer inden for lokalplanens område.


     § 11.  Servitutter m. m.
1.  Den under 4. august 1969 af Boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 24-1968 ophæves for de af nærværende lokalplan omfattede ejendommes vedkommende.
2.  De på arealet hvilende skovfredningslinier og landevejbyggelinier søges ophævet for gennemførelse af lokalplanen.


     § 12.  Tilladelse fra andre myndigheder.
     Skovbyggelinien inden for området ophæves.

SVENDBORG KOMMUNE
                                                                       
Bekendgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 66.

I medfør af lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, § 30, bekendgøres følgende:
Det den 16. juni 1978 offentliggjorte forslag til lokalplan nr. 66 for et område ved Gartnervej og Marslevvej er i henhold til lovens § 27 endeligt vedtaget af byrådet med nogle mindre væsentlige ændringer. Fra dags dato må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens 
bestemmelser, medmindre en dispensation meddeles efter reglerne i lovens § 47, jfr. lovens kapitel 4 om lokalplaners retsvirkninger. For den del af det af lokalplanen omfattede område, som overføres fralandzone til byzone, indtræder frigørelsesafgift efter reglerne i frigørelsesafgiftslovens § 1.
Lokalplanen er tilgængelig i kommunens tekniske forvaltning, Gåsestræde 14 B, Svendborg. Her kan den også erhverves.

SVENDBORG BYRÅD, den 6. december 1978.
P. b. v.
E. b.

Henning S. Tholander

 

Copyright © 2018 Grundejerforeningen Kløverhøjen. All Rights Reserved.

Search