Her har du referat fra generalforsamling 2020, og lidt længere nede på siden, regnskab 2019

Referat af generalforsamling 2020

20 husstande var repræsenteret.

1.     Til dirigent valgtes: Frode Flansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind­kaldt.

2.      Til stemmeudvalg blev valgt: Benny Hansen og Karin Sørensen.

3.      Formandens beretning blev oplæst og godkende uden bemærkninger.

4.      Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

5.      Indkomne forslag:

-          Søren Pedersen - fældning af træer på Rødkløvervej. Træerne er allerede fældet i den ene ende af vejen,
men ikke i den anden ende. Der henstilles til, at man IKKE selv be­skærer træerne ud for sit hus,
idet dette foretages af gartneren. Kommunen skal kontak­tes i forhold til,
om der må lægges armeringssten på græsarealer således, at der kan par­keres uden at græsplænen tager skade.

-          Frode Hansen - tilretning af rabat på Lupinvænget. Græs er udskiftet med sten,
og de steder, hvor beboere selv har lagt sten m.v. i. Det er meget uens med ukrudt m.v.

-          Palle Ernstsen - Oprettelse af parkeringspladser på grønt område.
Er det muligt at lave en halvcirkel i hver ende af vængerne (Latyrusvænget),
hvor der kan blive plads til par­kering, idet der er flere husstande, der har 2-3 biler - jf. ovenfor ad forslag 1.

-          Palle Ernstsén - Ændring af tidsfrist for indkomne forslag. Hvorfor skal forslag være inde den 15. Februar?
I andre foreninger, foregår det således, at forslag kan indgives med kortere varsel.
Fristen fremgår af vedtægterne, og kræver en vedtægtsændring. 3 stemte for,
at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget, hvorfor den nuværende frist fastholdes.,

6.      Budget for 2020 blev gennemgået og vedtaget - kr. 1.700 pr. husstand.

7.      Valg til bestyrelsen:

-          Henrik Petersen - modtager genvalg. Genvalgt.

-          Asger Pedersen - Modtager ikke genvalg.

-          Gitte Hansen trækker sig fra bestyrelsen

-          Claus Jakobsen stillede op og blev valgt til bestyrelsen.

-          Benny Hansen indtræder i bestyrelsen i stedet for Gitte Hansen i det næste halve år.

8.      Valg af suppleanter til bestyrelsen:

-          Ingrid Nielsen - modtager genvalg.

-          Benny Hansen - modtager genvalg. Da Benny træder ind i bestyrelsen,
stillede Gitte Hansen op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt.

9.      Valg af revisorer

-          Palle Ernstsen - modtager ikke genvalg.

-          Rasmus Hansen - modtager genvalg.

-          Da regnskabet bliver udlagt til ekstern revisor (statsautoriseret eller registreret revisor),
er det ikke længere nødvendigt med revisorer.

10.     Eventuel

• Rabatter er for høje - kan de skrælles ned og der såes nyt græs.

        Græsslåning der er den sædvanlige debat om græssets længde, tid mellem slåning.

        Nye tal på skilte med husnumre. Der er indkøbt tal til alle vænger,
men de nuværen­de skilte er for slidte til, at numrene kan klistre. Der skal nye bagplader på.

        Hvilken varmekilde påtænkes i området, jf. debat om, at olie- og gasfyr skal udfases

over en overskuelig årrække? Det vides ikke p.t.

        Hvad med den nye affaldssortering? Der er netop vedtaget yderligere ændringer,
der måske giver, flere spande.

Formanden Takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen slut

Bestyrelse har konstitueret sig som følger:

Formand: Claus Ulrik Jacobsen

Kasserer: Henrik Petersen

Bestyrelsesmedlem: Karin Sørensen - Sekretær

Bestyrelsesmedlem: Linda Moses

Bestyrelsesmedlem: Benny Hansen

l.Suppleant: Ingrid Nielsen

2. Suppleant: Gitte Hansen

Hent referat generalforsamling 2020 

 Driftsregnskab 2019
Grundejerforeningen ”Kløverhøjen”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontingent:
2019:  Kontingent og Gebyr ………………….Kr. 294.100.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indtægter i alt…………………………………………………………………………………………………… …….Kr.  294.100.00

Driftsomkostninger:
Vedligeholdelse Grønt område:............ Kr. 105.887,50
Vedligeholdelse veje/fortov   ….……………Kr.   79.650.00
Snerydning:   ………………………………………..Kr.      1.552.50
Vedligeholdelse af Træer og Hække          Kr.    47.050.00
-----------------------------------------------------------------------
Variable Omkostninger i alt: ………………………………………………………………………………………Kr. 234.140.00

Dækningsbidrag…………………………………………………………………………………………………………..Kr.        59.960

Generalforsamling og Bestyrelsesmøder:…………………………………………………………………… .Kr.    1.049.90
Administrationsomkostninger:
Porto: ..................................................... Kr.      20,00
Kontorartikler.......................................... Kr.   733.27
Forsikringer............................................ Kr. 3.426.88 
Edb Software…………………………………………. Kr.   1.639.53
Edb Hardware………………………………………… Kr.      443.05
Administrationshonorar………………………….Kr.    9,000.00


Administrationsomkostninger i alt . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..  .Kr.  15.262.73
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Samlede totale omkostninger ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .    Kr. 250.452.63
Resultat af primær drift: …….. ………….. ……………………………………………………………………….    Kr    43,647,37

Renteindtægt – Pengeinstitut. ….  ………………  …………………………………………………………Kr.        53.27
Nyt ! Gebyr til Pengeinstitut……………………………………………………………………………………Kr.   1.183,00
Inkassoomkostninger …………………….. ………………………………………………………………………Kr.      410,00

Årets Resultat:…………………………………………………………………………………………………...Kr   42,107,64                                   

Status:    Pr. 31/12 2019                         

Kassebeholdning:                                            Kr.         970.00                                                                               
Bank: Driftskonto:                                           Kr. 243,502,57                            
Bank: Konto 6 mdr.                                       Kr. 148,196,73                                                            
Likvider i alt ……………………………………… Kr. 392,669,30                                     

Debitor  Samlekonto: . . . . . . . . .             Kr.     3,400.00
Primosaldo den 1/1 2019  . . . . . . . . .     Kr.350.561,66
Årets Resultat... . . . . . . . . . . . . . . . . .   . Kr.   42.107,64
Afstemning:  31/12 2019 . . . . . . . . . .    Kr.  396,069,30
Regnskabet er dags dato den.       /       2019 revideret og fundet i orden .
 Bankbalance og Kontantbilag var til stede.


Hent regnskab 2019 her

Copyright © 2018 Grundejerforeningen Kløverhøjen. All Rights Reserved.

Search